Persondatapolitikken på klinikken (GDPR)


I forbindelse med EU’s nye persondataforordning skal vi hermed meddele at vi opbevarer oplysninger om dig. Nedenfor kan du se hvordan vi gør det:


Vi indsamler oplysninger om dig for etablering af patientforhold og identifikation, så vi sikrer os at vi behandler den rette person.


Hvilken type information indsamles fra dig? Vi indsamler de informationer om dig som er relevante, nødvendige og naturligvis korrekte. Det vi indsamler er: CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer, journaloplysninger, forsikringsordninger og helbredsoplysninger.


Formålet med indsamlingen er at løse vores behandleropgaver, herunder betaling og forsikringer.  


Hvem har adgang til dine oplysninger? Så få som muligt, og kun dem der har brug for oplysningerne. Vi videregiver ingen oplysninger uden dit samtykke.


Hvordan kan du få adgang til og opdatere dine oplysninger? – hvad gør du i praksis?
- du beder om at få en kopi af dine oplysninger. Du kan enhver tid få adgang til din journal. Er der fejl har du ret til at få disse korrigeret. 


Hvordan kan du sørge for, at vi sletter dem? Vi sletter alle oplysninger efter den i loven angivet tidsperiode.
(Som i oktober 2021 er 10 år for journal, 5 år for røntgen.)


Hvordan opbevarer vi dem? Vi opbevarer alle oplysninger ud fra loven (inkl. sikkerhed kopiering)


Fortrolighed Vi har databehandler aftaler med de af vores samarbejdspartnere hvor det er nødvendigt, så vi sikrer den størst mulige fortrolighed og sikkerhed som muligt.


Overførsel af dine oplysninger uden for Europa? 
Nej, vi opbevarer oplysningerne i sikre systemer i DK og indenfor EU’s grænser.

Mine Rettigheder som Patient


Allerførst er det altid frivilligt at komme i klinikken. På baggrund af interview og undersøgelse på første besøg, giver vi anbefalinger i forhold til hvad vi anser for et optimalt forløb, for at hjælpe dig til at opnå dine mål for din sundhed. Vi tager ikke hensyn til din tid eller økonomi i vores anbefaling, men vi opfordrer alle som påbegynder et forløb hos os, at tage det op med os hvis det fylder. Vi ønsker at få så effektivt og givende et forløb, som det er muligt for dig i forhold til dine mål og dine omstændigheder og laver løbende forventningsafstemninger. Du kan til enhver tid aflyse dine tider og dit forløb, hvis du ønsker det, og du vil altid blive mødt med forståelse fra vores side.


 

Samtykke:

Inden vi må sende eller dele din journal til nogen som helst, skal vi have dit samtykke, dvs. vi må ikke vise andre din journal, med mindre du giver os lov til det. Du skal også give os dit samtykke inden du påbegynder en undersøgelse, behandling eller et forløb hos os. For nogen ting kan det være mundtligt, for andre ting skal det være skriftligt. Selv om du har givet os dit samtykke, kan du til enhver tid mundtligt eller skriftligt kalde dit samtykke tilbage (fortryde). Du kan læse (meget) mere om det her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21076

 

Journaler:

Du har som patient/klient på klinikken altid ret til at se din journal. Du skal blot bede om det, så får du udleveret en kopi af den eller tilsendt den med posten – ifølge datalovgivningen (GDPR) må vi ikke sende den elektronisk. Hvis du mener, der er noget der er forkert i journalen, kan du få tilført bemærkninger. Der kan ikke slettes eller rettes direkte i selve journalen. Vi beholder journalen i 10 år, hvorefter den slettes.

 

Klagemuligheder:

Hvis du mener, du har været udsat for en fejlagtig behandling, har du til enhver tid ret til at klage over behandlingen og/eller behandleren til os eller til Styrelsen for Patientklager. Se eventuelt mere under UTH nedenfor. Styrelsen for Patientklager har til formål at ”...arbejde for patientsikkerhed og retssikkerhed i det danske sundhedsvæsen...”. Du kan læse mere om dem her https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedsvaesenet/nationale-aktoerer/styrelsen-for-patientklager/


Ønsker du at klage, kan du finde det digitale klageskema (https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Klage-over-sundhedsvaesenet/Klage-over-sundhedsfaglig-behandling ) på borger.dk, hvor du skal logge på med NemID. Du får mulighed for at printe og gemme en kopi af hele din klage, når du har udfyldt skemaet.

Du skal som udgangspunkt anvende det digitale klageskema. Hvis du ikke kan bruge det digitale klageskema, kan du få tilsendt et papirskema ved at kontakte Styrelsen for Patientklager eller en patientvejleder. Du skal i skemaet oplyse, hvorfor du ikke kan klage digitalt.

 

Serviceklager:

Skulle du opleve, at du har noget du synes der skal klages over, og som ikke vedrører den direkte behandling, beder vi dig om at udfylde og aflevere en formular. På denne formular bedes du oplyse dine persondata (navn, adresse mv.), hvad din rolle er i klinikken (patient, pårørende eller andet) samt, så konkret og objektivt som muligt, at beskrive hvad eller hvem der klages over og hvem der klages til.

Hvis det bliver nødvendigt, oplyses du om muligheden for videre klagemuligheder til relevante myndigheder fx Styrelsen for Patientklager. Information herom forefindes ovenfor under klagemuligheder.

Vi håndterer eventuelle skriftlige klager og/eller samtaler med diskretion så ingen oplysninger overhøres af andre.

Vi tager altid klager meget alvorligt, og vil gøre hvad vi kan for at afhjælpe sagen og/eller hjælpe dig videre så godt vi kan.

 

Utilsigtede Hændelser (UTH):

Utilsigtede Hændelser er begivenheder, der medfører skade, eller risiko for skade og/eller utilsigtet fysisk overlast på patienten (dig).

Vi må med det samme pointere at UTH er meget sjældne, men ligesom alt muligt andet kan man ikke altid forudsige, hvordan man som patient reagerer ved at blive justeret eller behandlet. Selvom risikoen er forsvindende lille, vil den altid være der.

Vi har pligt til at indberette UTH, som opstår på klinikken, eller sker i forbindelse med sektorovergange eller er forårsaget af andre sundhedsprofessionelle, hvis vi bliver opmærksom på dem ved udøvelse af vores virke. Formålet med at registrere UTH er at tage ved lære og for at mindske risikoen for at hændelsen gentager sig.

Vi tager altid UTH meget alvorligt og procedurerne og/eller behandlingerne i klinikken justeres for at tilstræbe at UTH’en ikke sker igen.

Sker der en UTH indberettes den på udfyldt formular til Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside via følgende link:

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/registrering/registrering-i-behandlingsstedsregistret/ (16-05-2018).

tjek https://stps.dk/ for yderligere detaljer.